'Achteloosheid is bedreiging voor de rechtsstaat': Revision history

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

    31 March 2015

    • curprev 06:2206:22, 31 March 2015Admin talk contribs 1,412 bytes +1,412 Created page with "Ook de rol van het Openbaar Ministerie baart mij regelmatig zorgen als het gaat om haar taak om de beginselen van onze rechtsstaat te respecteren en te bewaken. Toen in Schied..."