'Dat is voor mij een persoonlijke reden om dat niet te doen': Revision history

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

17 November 2014

  • curprev 15:0915:09, 17 November 2014Admin talk contribs 1,059 bytes +1,059 Created page with "[Boris van der Ham (D66):] Waarom ben jij niet lijsttrekker geworden van de Europese verkiezingen? Dan had je ook veel beter gescoord.<br> [Harry van Bommel (SP):] Ik heb een..."