'John Lennon fantaseert hardop over seks met moeder': Revision history

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

21 January 2017

6 October 2014

24 September 2014

  • curprev 14:3014:30, 24 September 2014Admin talk contribs 897 bytes +897 Created page with "De Britse krant <i>The Sun</i> is in het bezit van een geluidsfragment waar mogelijk John Lennon op te horen is. Een jaar voor zijn dood in 1980 zou de zanger de volgende teks..."