'Niet het slachtoffer, maar de samenleving draagt de verantwoordelijkheid om de dader berecht te krijgen': Revision history

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

    31 March 2015

    • curprev 06:4206:42, 31 March 2015Admin talk contribs 784 bytes +784 Created page with "Maar Ted van Lieshout, een schrijver die in zijn jeugd een pedofiele relatie had met een volwassene, kaart in zijn essay <i>'Hoe schuldig is een pedofiel', (DS 7 april)</i> ee..."