Aangeslagen Marco Borsato sluit zich thuis op: Revision history

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

17 December 2021

  • curprev 13:4813:48, 17 December 2021Admin talk contribs 566 bytes +566 Created page with "De zanger, ooit de ideale schoonzoon totdat hij overspel pleegde en zijn gezin bedroog, herenigde zich met zijn grote liefde Leontine, maar is nu in het diepste dal van zijn c..."