Autobiografie 'Is that it?' van de popmuzikant Bob Geldof: Revision history

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

    1 April 2013

    • curprev 16:1016:10, 1 April 2013Admin talk contribs 1,805 bytes +1,805 Created page with "'Met mevrouw Armstrong van verderop in de straat heb ik het voor het eerst gedaan. Ik was dertien en er niet naar op zoek. Ik zocht naar limonade. Het was een hete zomerdag ti..."