Bespiegelingen over de ontwikkeling van de westerse houding tegenover het kind: Revision history

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

4 August 2014

15 June 2013

30 May 2013

  • curprev 18:4918:49, 30 May 2013Admin talk contribs 47,940 bytes +47,940 Created page with "'''Door: Jos van Ussel''' In de zestiende eeuw vindt men in het hele Westen een situatie die vandaag nog alleen bij de lagere sociale lagen en in de wereld rondom de Middella..."