COC: seks met jongeren niet altijd vervolgen: Revision history

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

    19 April 2013

    • curprev 12:3812:38, 19 April 2013Admin talk contribs 609 bytes +609 Created page with "In praktijk wordt het verbod op contacten met jongeren niet meer zo streng nageleefd. Het COC vindt echter dat de wetgeving aangepast moet worden, om te voorkomen dat de verso..."