D66: Stemrecht voor 16-jarigen: Revision history

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

    5 December 2014

    • curprev 12:4112:41, 5 December 2014Admin talk contribs 606 bytes +606 Created page with "D66-Kamerlid Gerard Schouw pleit voor het verlagen van de stemgerechtigde leeftijd naar 16 jaar. "Als zestienjarige moet je belasting betalen voor je bijbaan en kun je aanspra..."