Daar durf ik thuis niet over te praten: Revision history

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

    29 March 2013

    • curprev 11:5711:57, 29 March 2013Admin talk contribs 1,212 bytes +1,212 Created page with "Donald [leraar] heeft zelf heel plezierige herinneringen aan de momenten dat zijn onderwijzer vroeger over hem heen gebogen ging staan, bijvoorbeeld om iets uit te leggen. Daa..."