Dierenporno dient niet strafbaar te zijn: Revision history

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

    29 January 2013

    • curprev 23:3723:37, 29 January 2013Admin talk contribs 1,002 bytes +1,002 Created page with "De rechtbank in Den Haag heeft een handelaar in harde pornografie veroordeeld, die onder meer foto's verkocht van vrouwen, die geslachtsgemeenschap hadden met een hengst en ee..."