Een ervaring van een vader: Revision history

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

    15 June 2013

    • curprev 09:5809:58, 15 June 2013Admin talk contribs 1,169 bytes +1,169 Created page with "Mij werd gevraagd om een stukje te schrijven over de omgang van een jongeman met mijn zoon. Ik zelf vind dat een hele eer om te mogen doen. Zelf zijn wij nu twintig jaar getro..."