Een repressieve slinger - Mag het COC zwijgen over pedofilie?: Revision history

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

    17 July 2013

    • curprev 15:0315:03, 17 July 2013Admin talk contribs 3,614 bytes +3,614 Created page with "Moeten homoseksuelen solidair zijn met andere seksuele minderheden, bijvoorbeeld pedofielen? En wat moet de rol van een organisatie als het COC hierin zijn? [...] Nu de media ..."