Gedetineerden betalen mee aan vervolging en detentie: Revision history

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

    8 November 2014

    • curprev 13:2613:26, 8 November 2014Admin talk contribs 1,397 bytes +1,397 Created page with "Gedetineerden gaan meebetalen aan de kosten die de overheid maakt voor hun opsporing en vervolging. Daarnaast moeten ze een eigen bijdrage gaan leveren voor hun verblijf in de..."