Handelingen Tweede Kamer betreffende artikel 240b van het Wetboek van Strafrecht: Revision history

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

27 June 2013

  • curprev 15:2515:25, 27 June 2013Admin talk contribs 9,348 bytes +9,348 Created page with "[Gert Schutte (GPV):] Een overheid die zich tegen kinderporno wil keren, moet er niet voor terugschrikken elke vorm van porno als een maatschappelijk kwaad te bestempelen. Wie..."