Interview met Ted van Lieshout - Misbruikt, of toch niet?: Revision history

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

    11 April 2017

    • curprev 13:5513:55, 11 April 2017Admin talk contribs 2,102 bytes +2,102 Created page with "Als elfjarige had kinderboekenschrijver Ted van Lieshout (61) een relatie met een pedofiel. In zijn nieuwe roman 'Schuldig kind' beschrijft hij hoe dit zijn leven gekleurd hee..."