Kinderen moeten zelf hun relaties kunnen kiezen: Revision history

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

    5 February 2013

    • curprev 21:1721:17, 5 February 2013Admin talk contribs 1,915 bytes +1,915 Created page with ""Ik sliep een keer bij kennissen. Een jongen van 9 jaar had graag, dat ik bij hem sliep. De moeder vond dat niet goed, maar stemde er wel mee in, wanneer haar zoon mij de volg..."