Mensen bij wie kinderporno is aangetroffen verdwijnen uit het publieke leven: Revision history

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

1 April 2017

29 April 2013

  • curprev 11:5711:57, 29 April 2013Admin talk contribs 1,106 bytes +1,106 Created page with "De adjunct-hoofdredacteur van <b>Kidsweek</b> zou betrapt zijn op het hebben van kinderporno op zijn computer. In het licht van alle misdaden die mensen kunnen begaan, vind ik..."