Mijn meneer - Ted van Lieshouts knappe roman over pedofilie: Revision history

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

    9 April 2015

    • curprev 15:4515:45, 9 April 2015Admin talk contribs 815 bytes +815 Created page with "Wie Mijn meneer leest, wordt ondanks zijn vooroordelen heen en weer geslingerd tussen boosheid op de meneer en begrip voor de relatie. Het dubbele gevoel blijft - de relatie e..."