Onderzoek naar ritueel misbruik: Revision history

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

29 November 2020

15 October 2020

  • curprev 12:0612:06, 15 October 2020Admin talk contribs 1,459 bytes +1,459 Created page with "De Tweede Kamer wil dat er onderzoek wordt gedaan naar de aard en omvang van ritueel misbruik. "We krijgen van slachtoffers en familieleden veel signalen dat het een groot pro..."