Pedo - Over pedofilie en discriminatie: Revision history

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

29 July 2016

2 July 2013

  • curprev 15:5515:55, 2 July 2013Admin talk contribs 3,418 bytes +3,418 Created page with "Toen ik klein was, waarschuwde mijn moeder mij voor een man die Dolf heette. Hij zou kleine kinderen lokken en meenemen, maar wat er dan allemaal kon gebeuren, vertelde ze me ..."