Ted van Lieshout over zijn boek 'Mijn meneer': Revision history

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

14 April 2015

  • curprev 11:2211:22, 14 April 2015Admin talk contribs 2,845 bytes +2,845 Created page with "In 1999 publiceerde ik <b>Zeer kleine liefde</b>, een bundel brieven en gedichten over de relatie die ik als jongetje had met een man. Het boek was geschikt om door kinderen t..."