Twee boekbesprekingen: Gebr. (Ted van Lieshout) & Koorddansen (Hilde Dillen): Revision history

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

10 November 2014

  • curprev 17:3517:35, 10 November 2014Admin talk contribs 5,360 bytes +5,360 Created page with "'''Door: Luc Schoonhove''' <i>Het afgelopen jaar heb ik twee boeken gelezen die het volgens mij verdienen in de OK besproken te worden. Het betreft twee recente boeken die al..."