Tweede-Kamervraag nr. 60: Revision history

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

    29 April 2013

    • curprev 12:5712:57, 29 April 2013Admin talk contribs 677 bytes +677 Created page with "Waarom is aanbevolen bij verdenking van ontucht met minderjarigen het doen van huiszoeking te bevorderen, terwijl het rapport van de werkgroep kinderpornografie zelf aangeeft ..."