Virtuele kinderporno - Verbieden of laten begaan?: Revision history

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

    27 August 2014

    • curprev 15:1615:16, 27 August 2014Admin talk contribs 2,862 bytes +2,862 Created page with "Ofschoon de gemiddelde Nederlander niet het flauwste benul heeft van Second Life (SL) bracht een tv-programma het alsof dit het dagelijks leven van velen bepaalt. De uitzendin..."