Wat heeft het voor zin om een boek te schrijven voor een onbereikbaar publiek?: Revision history

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

    31 March 2015

    • curprev 03:2103:21, 31 March 2015Admin talk contribs 935 bytes +935 Created page with "Als ik geaccepteerd zou willen worden als schrijver voor volwassenen, zal ik boeken voor volwassenen moeten blijven schrijven, en ik weet (nog steeds) niet of ik dat wil. Ik v..."