Amendement van het lid Dittrich c.s. betreffende artikel 240b

From Brongersma
Jump to navigation Jump to search

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: In het enig artikel wordt na punt 1 een nieuw punt ingevoegd, luidende: 1a. Vóór "seksuele gedraging" wordt ingevoegd: klaarblijkelijk.

Toelichting
Dit amendement beoogt door de toevoeging van het woord klaarblijkelijk aan te geven dat niet zonder meer elke uitdagende houding of afbeelding van een ontbloot kind onder de reikwijdte van het artikel valt. De seksuele component in de afbeelding moet onmiskenbaar aanwezig zijn.

[Boris] Dittrich [D66]
[Gerda] Dijksman [PvdA]
[Mohammed] Rabbae [GroenLinks]

bron: 'Amendement van het lid Dittrich c.s. ter vervanging van dat gedrukt onder nr. 7 (vervanging in verband met een wijziging in de ondertekening)'; Tweede Kamer der Staten-Generaal, vergaderjaar 1994-1995, 23 682, nr. 13; Wijziging van artikel 240b van het Wetboek van Strafrecht; Ontvangen: 6 april 1995