Brief aan COC Projectgroep Leeftijdsgrenzen inzake Intermale

From Brongersma
Jump to navigation Jump to search

Beste mensen,

Naar aanleiding van de 'kwestie Intermale' heeft de coördinatiegroep polco gevraagd om een advies uit te brengen wat het COC zou moeten ondernemen. Dat advies voeg ik hierbij.

Op de vergadering van 16 oktober heeft het bestuur zich over dat advies gebogen en het in grote lijnen overgenomen. De tekst van de konsept-notulen vinden jullie hier ook bij.

In deze zaak heeft het landelijk bestuur dus een aantal vragen aan jullie:

  • kunnen jullie een 'achtergrondartikel' leveren voor SEK [ledenblad COC] over het vervolgingsbeleid;
  • kunnen jullie een advies uitbrengen over de wenselijkheid van het publiceren van de 'gewraakte' foto's;
  • kunnen jullie een concept-persbericht aanleveren dat verzonden kan worden als SEK met artikel en met of zonder (afhankelijk van jullie oordeel èn afhankelijk van de medewerking van SEK)foto's.

Kopy zou uiterlijk 13 december binnen moeten zijn.

Mochten er bezwaren van de kant van SEK komen (zij hebben natuurlijk hun eigen verantwoordelijkheid) dan horen jullie dat natuurlijk zo spoedig mogelijk.

En mochten jullie om de een of andere rede geen heil zien in publicatie dan hoor ik dat natuurlijk ook graag spoedig.

vriendelijke groet,
[handtekening]
Willemien Ruygrok

bron: Brief van Willemien Ruygrok op briefpapier Nederlandse Vereniging tot Integratie van Homoseksualiteit COC aan Projectgroep Leeftijdsgrenzen t.a.v. J. Schuijer; 9 november 1987


[Bijlage bij deze brief:]

"Op 1 juli 1987 hebben de procureurs-generaal bij de gerechtshoven beraadslaagd over het rapport van de werkgroep kinderpornografie )augustus 1986). Over het rapport zijn adviezen ingewonnen bij de hoofdofficieren van justitie en het Coördinerend Politieberaad. Mede op basis van die adviezen kwam de procureurs-generaal tot het oordeel dat de aanbevelingen in het rapport de aanzet vormen voor een landelijk beleid, waarin de ernst van de veelal met kinderpornografie samenhangende delicten als ontucht met en seksueel misbruik van kinderen voldoende tot uitdrukking komt. In de aanbevelingen zijn uitgangspunten opgenomen voor een effectieve opsporing en verzameling van bewijsmateriaal. De procureurs-generaal hebben ingestemd met de aanbevelingen en zij zullen deze ter verdere concretisering van het beleid bespreken met de hoofdofficieren in hun rapport."

Bovenstaande is de aanhef van een persbericht d.d, 29 juli 1987 van het Ministerie van Justitie. Inmiddels hebben we kunnen merken dat er inderdaad een verscherpt opsporingsbeleid in gang is gezet. De meest recente daad is de vervolging van R. Hollenkamp, eigenaar van de boekhandel Intermale.

Een en ander gaat zeer duidelijk in tegen wat het COC voorstaat, tegen onze wens om het opsporingsbeleid te versoepelen.

Hoewel zaken rond de "zedelijkheid" geen prioriteit hebben lijkt het nu toch zo te zijn dat het COC moet optreden. In de eerste plaats neemt het opsporingsbeleid zulke vormen aan dat we niet meer zwijgend kunnen toekijken, in de tweede plaats wordt er zoveel publiciteit aangegeven dat het niet verstandig zou zijn niet ook onze mening naar voren te brengen.
Het COC zou duidelijk moeten maken dat er een ontwikkeling plaats vind [vindt] die niets heeft te maken met een overheid die zich onthoudt van uitspraken over wat 'zedelijk' is, een beleid dat zeker niet 'liberaal' te noemen is, een beleid dat niet overeenkomt met wat het COC voorstaat: laat mensen zelf beslissen over hun seksuele voorkeur, de overheid heeft daar niets mee van doen.
Vanuit het COC zouden er verschillende soorten activiteiten ontplooit kunnen worden:
1. contact opnemen met min of meer bevriende kamerleden en zorgen dat een en ander bij de begrotingsbehandeling van Justitie aan de orde komt;
2. symbolische steun aan de eigenaar van Intermale, bijvoorbeeld door middel van het sturen van een brief, aanwezig zijn bij zijn proces;
3. het via een persbericht laten weten wat het COC er van vindt;
4. inhoudelijke aandacht in SEK [ledenblad COC];
5. publicatie van de in beslag genomen foto's in SEK.

In het COC is de projectgroep leeftijdsgrenzen de meest aangewezen groep om een en ander te beoordelen en te verzorgen.

Polco adviseert het landelijk bestuur daarom de volgende beslissingen te nemen:
1. er wordt aandacht besteed aan het geactiveerde vervolgingsbeleid;
2. aan de projectgroep leeftijdsgrenzen wordt gevraagd om er zorg voor te dragen dat aan SEK een achtergrond artikel over deze zaak wordt aangeleverd (en aan SEK wordt verzocht dit ook te plaatsen);
3. zich in principe positief op te stellen ten aanzien van het publiceren van de gewraakte foto's in SEK, maar alvorens daartoe over te gaan eerst het advies van de projectgroep leeftijdsgrenzen te vragen over de wenselijkheid en het nut van plaatsen. Als dit advies negatief is wordt van publicatie afgezien.
4. polco te verzoeken om dit onderwerp bij reguliere contacten met kamerleden mee te nemen.
5. een persbericht over het standpunt van het COC wordt gevoegd bij de SEK waarin de foto's staan.

bron: 'Opsporingsbeleid kinderporno - Vervolging eigenaar Intermale'; Brief aan Landelijk Bestuur COC door Polco (Projectgroep Leeftijdsgrenzen COC); 1 oktober 1987