Brief van Edward Brongersma aan Bernard Delfgauw

From Brongersma
Jump to navigation Jump to search

De grote populariteit van de christelijke moraal berust hierop, dat zij zo vèrgaand tegemoet komt aan de sterkste menselijke hartstocht, namelijk die van over anderen te willen heersen. [...] De Kerk, d.i. de georganiseerde christenschare, is een geïncarneerd machtsstreven, en dit gaat onvermijdelijk gepaard met onderdrukking van sexualiteit. 'Alle dictaturen zijn kuis!' schreef ik eens. [...]

Maar de Kerk zou haar grootste machtsmiddel verspelen, als ze daaraan toegaf. Daarom houdt zij zo krampachtig vast aan het verbod van anticonceptionele middelen, sex van ongehuwden, zelfbevrediging, homosexualiteit. Door de eeuwenlange ervaring weet ze, dat deze verboden zozeer tegen de menselijke natuur indruisen, dat ze onhoudbaar zijn en massaal permanent overtreden worden. Dat vindt ze ook helemaal niet erg, integendeel, het is wat ze verlangt en verwacht. Want juist uit deze stand van zaken groeit een algemeen schuldbesef, het gevoel van eigen zondigheid, dat de gelovigen klein, gedwee, onderworpen maakt. [...]

De kerkelijke actie [verbod van zelfbevrediging] heeft miljoenen jongeren ongelukkig en ziek gemaakt, laten verteren van angst, duizenden tot zelfmoord gedreven. Waar christenen aan de macht kwamen, werden degenen die homosexuele omgang hadden levend verbrand, gewurgd, verdronken of onthoofd. Men mag zich ontzetten over Khomeini, maar hij doet precies wat christenen eeuwenlang deden. Er was de zeer heidense Franse Revolutie voor nodig om hier in Europese landen een eind aan te maken. Na eeuwenlange indoctrinatie bleef natuurlijk de discriminatie voortduren.

Als geheel kan van de onderdrukking van sexualiteit worden gezegd - Prescott trok deze conclusie op grond van een veelomvattend cross-cultureel onderzoek - dat zij de mensen harder, liefdelozer, agressiever, meer geneigd tot crimineel geweld, tot oorlog, tot het doden en pijnigen van vijanden maakt. Door de hele geschiedenis heen ging het christendom gepaard met oorlog en bloedvergieten. [...] Het is het oude christelijke spel: voer een verwoede strijd tegen tijdige sexuele voorlichting, verbied voorbehoedmiddelen, overstelp het 'gevallen' meisje met publieke verachting, en als ze uit angst daarvoor abortus of kindermoord pleegt, stempel je haar tot misdadigster.

Zoals gezegd, de diepste oorzaak van dit alles is de heerszucht; de sexuele moraal is slechts een instrument, waaraan de Kerk uit machtswil krampachtig vasthoudt, ook al zaait het dood en verderf, liefdeloosheid en kille hardheid over de hele wereld.

bron: Brief (02-07-1982) van Edward Brongersma (ex-Eerste Kamerlid PvdA en ex-jurist) aan Bernard Delfgauw; uit het boek 'De (on)redelijkheid van het geloof' door Delfgauw en Brongersma; Kok Agora; Kampen 1987; Bief van 2 juli 1982