Brief van G.J. Wolffensperger (D66)

From Brongersma
Jump to navigation Jump to search
Brief Wolffensperger

Geachte heer De Klerk,

Naar aanleiding van uw brief van 24 augustus 1986 zou ik het volgende willen opmerken. Ik ben van mening dat omgang van een meerderjarige met een minderjarige op zich zeker niet schadelijk hoeft te zijn.

Echter, hieraan koppelen wij niet direct de gevolgtrekking dat de strafbaarheid ervan moet worden opgeheven. Daarvoor is de verscheidenheid in dit soort relaties te groot: men moet kunnen ingrijpen wanneer minderjarigen er nadeel van ondervinden. Daarbij komt, dat een deel van deze delicten klachtdelicten zijn.

Wij zien het wetsontwerp van de minister van Justitie evenwel met belangstelling tegemoet, en wij zullen het kritisch bezien.

Hoogachtend,
[handtekening]
G.J. Wolffensperger

bron: Brief van Mr.drs. G.J. Wolffensperger (D66); 12 november 1986