COC en seks onder de 16

From Brongersma
Jump to navigation Jump to search

Ook Martijn heeft het COC-compromisvoorstel niet ondersteund. Martijn komt op voor de erkenning van seksualiteit van jeugdigen en voor het buiten de strafsfeer brengen van relaties tussen jeugdigen onderling en tussen jeugdigen en volwassenen. In een brief aan minister en parlement zegt Martijn dat 't voorstel van het COC bij de strafbaarheid van contacten met minderjarigen de seksuele handeling teveel centraal wordt gesteld. In plaats daarvan had het compromisvoorstel "de inbreuk op het persoonlijke beschikkingsrecht of de persoonlijke levenssfeer" tot kriterium moeten nemen voor de strafbepaling. Nu dat niet gebeurd is, blijft seksualiteit in de criminele sfeer hangen. Ook in het opsporingsbeleid zal ten principale niets veranderen. Martijn suggereert "Zeden en Straffen", de gezamenlijke nota van de NVSH en het COC van enkele jaren geleden in overweging te willen nemen, omdat ook in die nota de wederrechtelijke dwang ook in die nota de wederrechtelijke dwang als uitgangspunt werd genomen. De minister was duidelijk onder de indruk van het feit dat het COC erin geslaagd was zoveel mensen uit zovele richtingen onder het voorstel te krijgen. Hij vond het wel jammer dat er niet meer mensen met een CDA-achtergrond onder stonden. Het blijft een CDA-VVD-kabinet.

bron: Artikel 'COC en seks onder de 16' door Willemien Ruygrok; Sek; februari 1987