COC spreekt zich uit

From Brongersma
Jump to navigation Jump to search

Hier volgen de beleids-uitgangspunten zoals het COC-congres die uiteindelijk heeft aangenomen.

1. Aan de onderdrukking van pedofilie en seksualiteit van kinderen ligt dezelfde moraal van gedwongen heteroseksualiteit ten grondslag, die ook onder andere homoseksualiteit afwijst. Het is daarom noodzakelijk, dat de emancipatiestrijd van homoseksuele mannen en vrouwen zich ook richt op een radikale verandering in de visie op seksualiteit van kinderen en op seksuele relaties tussen minderjarigen en meerderjarigen.

2. In het algemeen is het onjuist dat er een aparte zedelijkheidswetgeving bestaat. Pedofilie en pedoseksuele kontakten zijn namelijk niet schadelijk voor de betrokkenen, evenmin als seksuele kontakten tussen volwassenen dat zijn. Als er toch schade ontstaat als gevolg van wederzijds gewenste pedoseksuele kontakten, dan is deze schade uitsluitend en alleen het gevolg van de bestaande maatschappelijke veroordeling van zulke kontakten, zoals die tot uiting komt niet alleen in de houding van ouders en ander[e] voor het kind verantwoordelijke personen, maar vooral ook door strafbaarheid met de daaruit voortvloeiende verhoren en andere procedures, veroordeling en angst daarvoor.

3. Bescherming tegen seksueel geweld, zowel geestelijk als lichamelijk, is nodig. Maar het strafbaar stellen van vrijwillig aangegane kontakten is daarvoor geen goed middel. Niet seksualiteit maar geweld en het ontnemen van vrijheid moeten bestreden worden. Seksueel geweld tegen kinderen behoort in principe op dezelfde wijze te worden bejegend als seksueel geweld tegen volwassenen. Strafwetgeving is daarbij het minst verkieslijke instrument. Het COC pleit voor nauwkeurig onderzoek of in andere delen van de strafwetgeving mogelijkheden bestaan of gemaakt kunnen worden die afdoende bescherming van de individuele vrijheid seksuele kontakten aan te gaan of af te wijzen.

Voornemens

Op grond van deze uitgangspunten onderneemt het COC in 1981 de volgende aktiviteiten:

a. In samenwerking met de LWGJ zal aktie worden ondernomen naar aanleiding van het rapport van de commissie-Melai.
b. In zijn voorlichtings- en publiciteitswerk zal het COC met deze uitgangspunten werken, en zal het zonodig steun verlenen bij het ontwikkelen van speciaal materiaal.

bron: Artikel 'COC spreekt zich uit - Landelijk bestuur moet uitgangspunten invullen' door J.R.F. [edit]; N.I.K.S., 5e jaargang, nummer 1; januari 1981