Ed Nijpels was verhinderd

From Brongersma
Jump to navigation Jump to search

Zo was [Ed] Nijpels niet aanwezig op het symposium van 7 maart in Amsterdam. Enkele dagen voor die 7e maart kregen de organisatoren te horen dat Nijpels verhinderd was en dat de VVD, toen toch ook al behoorlijk in omvang, geen vervanger kon sturen. [...] PvdA, D'66 én de VVD lieten dus verstek gaan. Er viel (en valt! !) immers met het onderwerp "pedofilie" geen electoraal gewin te behalen. Merkwaardiger nog, was de absentie van de VVD op het symposium "waar ligt de grens" op 3 juni in Ede. De meeste partijen hadden wel iemand gestuurd, de VVD echter liet wederom verstek gaan. Des te vreemder is de absentie van de VVD op de diverse "pedofilie-happenings", als men nagaat dat de VVD geen letter over pedofilie in haar verkiezingsprogramma heeft staan. Zijn de PvdA en D'66 nog vóór afschaffing van de zedelijkheidswetgeving, en worden bij de PPR en de PSP "de pedofielen" zelfs met etiket en toenaam genoemd, bij de VVD zult U er (nog) geen woord over vinden.

Wat meer toegespitst op Nijpels is het misschien grappig om in dit verband woorden van hem te citeren die hij mij, in een ander verband, toevertrouwde. Als antwoord op een paar vragen mijnerzijds (o.a. vindt U het juist dat pedofiele kontakten strafbaar zijn? Wat moet er naar Uw mening gebeuren met de betreffende artikelen in de zedelijkheidswetgeving? Zijn er van Uw partij nog stappen te verwachten voor wat het de genoemde artikelen betreft?) schreef Nijpels op 30 oktober 1978: "Zoals U misschien weet is de maatschappelijke discussie over pedofilie pas onlangs los gekomen. Mijn fractie acht het daarom minder gewenst reeds op dit moment een definitief standpunt over dit onderwerp met al zijn problemen kenbaar te maken. Wel vragen wij ons in zijn algemeenheid af, op welke wijze, hetzij strafrechtelijk, hetzij via maatschappelijk werk, het probleem van de pedofilie aangepakt kan worden. Uit vorenstaande volgt dat wij op dit moment nog geen behoefte hebben aan directe acties van de wetgever. Met een terughoudend vervolgingsbeleid kunnen, naar wij aannemen, de grootste problemen op dit moment in een goede sfeer worden opgelost. Daarnaast maakt ook een recente rechterlijke uitspraak duidelijk, dat ook de rechter het probleem van de pedofilie in een ruimer maatschappelijk kader plaatst. In dit licht gezien zal het duidelijk zijn dat wij een brede maatschappelijke discussie gewenst achten".

bron: Artikel 'In The Picture' door Martin van Haren; Martijn nr. 6; februari 1983