OK Magazine 75 nummers terug!

From Brongersma
Jump to navigation Jump to search

Door: Boysocks

Als nieuweling binnen Vereniging MARTIJN leek het mij interessant om, zonder het huidige maatschappelijke klimaat uit het oog te verliezen, terug te blikken op wat er allemaal te vinden is in oude uitgaven van OK magazine. Vanaf deze OK zal ik bespreken wat er 75 nummers eerder werd gepubliceerd.

'Martijn'
We schrijven mei '86 wanneer OK magazine 1 verschijnt. De dan zittende redactie begint met een kort artikel waarin men uitlegt waarom 'OK magazine' vanaf die uitgave voortaan luistert naar deze naam. Na bijna 40 keer een 'Martijn' te hebben gelezen is dat wel even wennen voor de lezers.

Politiek
De rest van het blad wordt gedomineerd door politieke zaken. Er is een opiniepeiling gedaan onder de leden van MARTIJN, waaruit bleek dat de MARTIJN'ers vooral links stemden. De PvdA zou in elk geval onder onze reagerende leden de grootste partij zijn, hoewel de partijen die nu onder de vlag van GroenLinks opereren bij elkaar opgeteld een hoger percentage vertegenwoordigen. Er is ook een uitvoerige brief opgenomen die naar het bestuur van diverse politieke instanties is verstuurd. Deze brief, waarin werd gepleit voor acceptatie van oudere/kind-relaties, werd ondersteund met een literatuurlijst waarin 20 publicaties waren opgenomen.

In het artikel Pedofilie en politiek worden interviews gepresenteerd met drs. Len Rempt-Halmmans de Jongh (voorzitter van de Nederlandse Vrouwenraad tussen 1975 en 1979; in de Tweede Kamer voor de VVD van 1979 tot 1994; momenteel onder meer lid van het Centraal Bestuur Arbeidsvoorziening), Ineke Haas-Berger (PvdA, momenteel voorzitter Nationale commissie chronisch zieken) en Cathy Ubels (tussen 1982 en 1986 het enige EVP-lid van de Tweede Kamer). Deze partij werd in 1981 opgericht door progressieve christenen die zich niet langer thuis voelden binnen het CDA. De EVP ging op in GroenLinks en werd op 9 maart 1991 opgeheven. Tegenwoordig is mevrouw Ubels actief bij GroenLinks.

Len Rempt
Op de vraag wat het standpunt van de VVD-fractie is ten aanzien van leeftijdsgrenzen binnen de zedelijkheidswetgeving, antwoordt drs. Len Rempt: "Wij zijn altijd voor het verlagen van de leeftijdgrenzen geweest." Binnen de VVD heerst op dat moment wel een meningsverschil over wat dan de nieuwe grens zou moeten worden. Men twijfelt over 12, 13 of 14 omdat men niet zeker is dat men bij een 12-jarige kan spreken over volledige vrijwilligheid. Deze dame staat achter de mening van de interviewer dat vrijwillige relaties in het algemeen straffeloos moeten zijn.

Ineke Haas-Berger
In het begin van het interview ontkent mevrouw Haas-Berger dat er binnen de PvdA ooit de stelling is geweest dat de leeftijdsgrenzen geslecht zouden moeten worden. Ze refereert aan een interne discussie waarin duidelijk is gezegd: "Nou, daar willen we eerst nog wel het een en ander over horen en weten, hoe verschillende groeperingen erover denken." Met deze groeperingen doelde ze onder andere op psychiaters, psychologen en natuurlijk de jongeren. Mij wordt uit het artikel wel duidelijk dat zij persoonlijk tegen aanpassing van de leeftijdsgrenzen is: als haar gevraagd wordt of ze relaties van volkomen vrijwilligheid ongemoeid wil laten, antwoordt ze steeds: "Kijk, als het echt vrijwillig is. Maar mijn vraag is dus: in hoeverre is dat mogelijk." Alsof een kind van twaalf geen eigen mening zou hebben, alsof hij of zij geen signalen af zal geven of het wel of niet gewenst is.

Cathy Ubels
Dit deel heb ik met gemengde gevoelens gelezen, in eerste instantie trekt ze - zij het voorzichtig - de vergelijking tussen pedofielen enerzijds en kindermoord, -verkrachting en -mishandeling anderzijds. Dit is dus precies wat je in de huidige maatschappij ook ziet gebeuren. Ze erkent wel dat er in 1986 sprake is van een vicieuze cirkel betreffende het taboeonderwerp pedofilie. "Op zich erken ik volledig de mogelijkheid, dat er goede, zuivere relaties kunnen bestaan tussen ouderen en jongeren. En ik denk ook, dat ze er zijn! Maar, heel in het verborgen natuurlijk, omdat de maatschappij het niet pruimt. En juist ook, omdat het zó ontzettend verworpen wordt, ontstaat de kans, dat mensen krampachtig gaan reageren en inderdaad uit angst voor ontdekking vreselijke dingen gaan doen." Positief om te melden is ook dat mevrouw Ubels vond dat kinderen in vrijheid zouden moeten kunnen spreken. Ik citeer: "Ik denk dat wij in onze maatschappij veel te weinig naar kinderen luisteren."

Historie
Naast politiek staat er in nummer 1 een artikel van Dr. Edward Brongersma (1911 - 1998), Pedo-Historie. Hij bekijkt hoe men in het verleden tegenover 'knapenliefde' stond. Achtereenvolgens wordt de situatie van de oude Grieken, de Etrusken en de Romeinen beschreven. Bij alledrie is het volkomen normaal dat een man een jongen wegwijs maakt in de wereld van de seksualiteit. Hoewel, bij de Romeinen was alles toegestaan met jongens zolang het slaven betrof; als het zoontjes waren van de vrije burgerij was het verboden tot deze de leeftijd van zeventien jaar hadden bereikt. Dat was een belachelijk hoge leeftijdsgrens, vooral als men in acht neemt dat een jochie al op zijn veertiende mocht trouwen. Bij de Grieken en Romeinen was het zelfs zo dat de man wel de jongen mocht verleiden, maar zich niet door een jongen mocht laten verleiden. Daar was dus absoluut geen gelijkwaardigheid in de man/jongen-relatie. Bij de hogere standen ten tijde van het Romeinse rijk was het normaal dat een knul zodra deze geslachtsrijp was een slaafje van dezelfde leeftijd cadeau kreeg om er seksuele ervaring mee op te doen. Al met al ook wel een banale situatie.

Verhalen
In deze OK staan twee verhalen. Het eerste staat op anderhalve pagina, er wordt een situatie geschetst waar ik zelf vraagtekens bij plaats. Het betreft een dichter die tijdens zijn diensttijd bij een familie woont, deze dichter heeft een oogje op de zoon van die familie. De vraagtekens die ik plaats, hebben betrekking op het feit dat omkoping een zware stempel drukt op het verhaal. In het begin van het verhaal geeft hij de knul allemaal cadeaus. Na verloop van tijd stopt hij hiermee en als hij vervolgens toch nog seks met de knul wil, dreigt deze het aan zijn vader te vertellen. Uiteindelijk hebben ze toch nog seks, meer dan het de dichter lief is. De jongen blijkt onverzadigbaar. Hierop gebruikt de dichter het dreigement van de jongen: "Ga slapen, of ik zeg het tegen papa."

Het andere verhaal beschrijft de ervaring van Dirkjan, die terug kijkt hoe op dertienjarige leeftijd zijn relatie met een man van zesendertig stuk liep door jaloezie van diens zoon. De hel die daarop volgde was moeilijk door te komen, Dirkjan had opeens niemand meer met wie hij bepaalde gevoelens kon delen. Eigenlijk hoopt Dirkjan nog steeds dat hij Gerard - de 36-jarige man - kan vertellen hoe belangrijk die vriendschap voor hem is geweest. Vriendschap met een volwassene levert voor kinderen wel degelijk positieve ervaringen op.

Tot slot...
Tekstueel hebben we het nu wel gehad. Qua vormgeving valt er nog wel het een en ander te zeggen. Naar mijn mening worden er in sommige artikels wat veel streamers (pakkende, uitvergrote regels) geplaatst, hierdoor komen sommige stukken wat schreeuwerig over. Wat ik wel een erg leuk idee vind is de strip, waarbij om de andere bladzijde rechtsonder een klein plaatje staat. Er wordt in dit nummer middels acht plaatjes een striptease van een jongen afgebeeld.

[...] Wat mij betreft was dit het, tot het volgende nummer...

bron: Artikel 'OK magazine 75 nummers terug!' door 'Boysocks'; OK Magazine, nummer 76; december 2000