Uit het PSP Tweede Kamer-verkiezingsprogramma 1977

From Brongersma
Jump to navigation Jump to search

Belangrijke vraagstukken zijn, of voor centrale beslissingen naast de raden ook een via partijen gekozen parlement een taak kan vervullen, en hoe de onder het parlementaire stelsel bestaande vrijheden (van vereniging, van drukpers en dergelijke) kunnen worden uitgebreid. De nu aanwezige vrijheid van meningsuiting zal als eerste gewaarborgd en verder uitgebreid dienen te worden. Vorm en waarbij meerderheden minderheden het zwijgen opleggen moeten afgewezen worden. Minderheden dienen het recht te hebben hun standpunten buiten de eigen groep kenbaar te maken. Voorts moet de maximale deelname van alle betrokkenen aan de besluitvorming worden gewaarborgd. Dit is een voorwaarde om het afglijden naar burokratische strukturen of een terugval naar het kapitalisme te voorkomen. [...]

[Daarom wil de PSP:]

Verlaging van de kiesgerechtigde leeftijd voor aktief en passief kiesrecht tot 16 jaar. [...]
Abortus uit het wetboek van Strafrecht. [...]
Bestrijding van iedere diskriminatie van homofielen.
Toestaan van echtscheiding bij onderling goedvinden. [...]
Vrije keuze voor iedereen van de te voeren achternaam: ook de man moet het recht hebben de achternaam van zijn echtgenote te voeren, en het kind de naam van de moeder. [...]
Opneming van alle voorbehoedsmiddelen in het ziekenfondspakket.
Herziening van de zedelijkheidswetgeving, zoals opheffing van het verbod op travestie.
Subsidies voor groepen die zich bezighouden met het doorbreken van de rolpatronen op seksueel gebied.
Verplichte seksuele voorlichting vanaf de kleuterschool met inschakeling van de ouders. [...]
Meer rechten voor minderjarigen. Daarbij hoort tenminste:
a. vrije omgang met anderen naar eigen keuze;
b. vrije keuze van de eigen hulpverlener en het recht een arts te raadplegen;
c. hoorplicht bij echtscheiding en andere belangrijke beslissingen, zoals uithuisplaatsing, met kosteloze rechtsbijstand en met het recht op beroep;
d. opneming van een klausule in de omgangsregeling bij echtscheiding die de voogd(es) verplicht minderjarige kinderen toe te staan gedurende een nader te bepalen termijn per jaar bij de andere partij in te wonen;
e. vanaf het twaalfde jaar het recht zelf zijn opleiding te kiezen en naar eigen inzicht lid te worden van verenigingen of het lidmaatschap te beëindigen, en vanaf het zestiende jaar het recht zijn eigen verblijfplaats te kiezen en een arbeidsovereenkomst aan te gaan, dit alles met een beroepsmogelijkheid voor de ouders; hiertoe moet ruimte geschapen worden in het woningtoewijzingsbeleid om aan het recht tot het kiezen van een eigen verblijfplaats inhoud te geven.
f. vanaf het veertiende jaar handelingsbekwaamheid binnen redelijke grenzen;
g. vanaf het achttiende jaar volledige meerderjarigheid.
Een wettelijk verbod op diskriminatie op grond van seksuele voorkeur, sekse of burgerlijke staat (wel/ niet gehuwd). Voor het toezien op de naleving moet een onafhankelijke instelling worden gevormd die maatregelen kan vorderen. [...]
Geen strafbaarstelling van hulpverleners die minderjarige van huis weggelopen kinderen de mogelijkheid bieden weer op verhaal te komen. [...]
Een grondige herziening van de zedelijkheidswetgeving, in die zin dat alle verboden die niet strikt noodzakelijk zijn ter bescherming van anderen tegen onaanvaardbare overlast worden opgeheven.
Druggebruik uit het Wetboek van Strafrecht. [...]
Vastlegging van de rechten van gevangenen. Deze omvatten tenminste:
a. het recht op vrije briefwisseling, vrij telefoonverkeer, en de ontvangst van tijdschriften zonder censuur; [...]
Legalisering van prostitutie op door de overheid in samenspraak met de omwonende bevolking te bepalen plaatsen.

bron: 'Aktieprogramma PSP 1977-1981'; dnpp.eldoc.ub.rug.nl/FILES/root/programmas/Verkiezingsprogramma/1977/psp.pdf; 1977