Vertrouwelijke commissie binnen PvdA ingesteld genaamd: overheid & sexuele integriteit

From Brongersma
Jump to navigation Jump to search

C 0 C / Projectgroep leeftijdsgrenzen

Op de eerste plaats een compliment voor het uitstekende jaarverslag van S.i.R. Maastricht! Geef dit ruime verspreiding!

Er heeft op 2 april een levendige discussie plaatsgevonden over de zedelijkheidswetgeving; opkomst 25 mensen. De vrees voor de inbreng van de vrouwen werd niet bewaarheid. Bernadette de Wit hield een vurig pleidooi om niet te zeer te focussen op het machtsoverwicht van mannen; niet alle mannen hebben altijd machtsoverwicht.

Jan legt voor zichzelf nu een prioriteit bij het werk in de PvdA. Dat heeft zin, want met de kabinetskrisis zijn alle wetsvoorstellen voorlopig van de agenda gehaald. Er is een ( NB: Vooralsnog vertrouwelijke! ) commissie ingesteld in de PvdA, genaamd 'overheid & sexuele integriteit', die het verkiezingsprogramma voorbereidt op dit punt, die commentaar geeft op de 'reparatiewet' en die het PvdA-standpunt zal voorbereiden. Waarschijnlijk zal deze groep in 1992 een wetsvoorstel voorleggen - pas dan, dus niet nu in de verkiezingstijd. Dat valt nu ongunstig en deze zaken zullen nog geen punt vormen in de eventuele formatiebesprekingen met het CDA. Van deze commissie is Aad Kosto voorzitter, Jan Schuijer secretaris; leden zijn oa Annemarie Grewel en Theo Sandfort.

Intussen heeft de kamercommissie vergaderd over 'het reparatiewetje'. Een verslag daarvan is opvraagbaar. De niet-confessionele partijen hadden vernietigend commentaar erop, met name op het afzien van verdere wijzigingen. Het CDA is daar nu juist tevreden over, al viel men wel over de termen 'ontucht' en 'vleselijke gemeenschap'. De PvdA nam het COC-commentaar bijna letterlijk over. Gesteld werd dat de resultaten van Theo Sandforts onderzoek ook in de wetgeving betrokken moesten worden. D 66 was wat summier, maar vroeg om een algehele herziening van de zedelijkheidswetgeving, ook ten aanzien van jeugdigen. Het zal nu hooguit tot een noodwetje komen; later zal de PvdA waarschijnlijk het initiafief nemen tot een bredere herziening.

bron: Uit de notulen van het LWGP-Platform; (aanwezig 19 mensen, notulist: Frans Gieles); 20 mei 1989