Beleid tegen zogenaamde 'kinderporno' bedreigt artistieke vrijheid: Revision history

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

    4 May 2013

    • curprev 17:4017:40, 4 May 2013Admin talk contribs 3,135 bytes +3,135 Created page with "Op 7 oktober 1988 heeft het Amsterdams Gerechtshof een uitspraak gedaan in de strafzaak tegen de boekhandel Intermale en de fotograaf Donald Mader. Wij zijn diep verontrust ov..."