Het paarse levens gevoel van Jan Marijnissen: Revision history

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

    2 July 2013

    • curprev 14:3314:33, 2 July 2013Admin talk contribs 1,339 bytes +1,339 Created page with "[Jan Marijnissen, SP:] Natuurlijk zijn wij het eens met het homohuwelijk. Ik moet er wel bij zeggen dat ik mij in de loop van de jaren '80 verbaasd heb over de homobeweging. W..."