Kind en maatschappij: Revision history

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

23 June 2013

  • curprev 14:2314:23, 23 June 2013Admin talk contribs 12,999 bytes +12,999 Created page with "'''Door: Paul F. Valois''' <h2>kind en maatschappij</h2> Volwassenen hebben zich door een derderangs-kultuur, de konsumptiemaatschappij, laten misleiden met alle nare gevolg..."