Kinderlijk: Revision history

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

    11 September 2013

    • curprev 09:3909:39, 11 September 2013Admin talk contribs 1,883 bytes +1,883 Created page with "[...] Die homojongeren lezen vermoedelijk de verkeerde homobladen. Bijvoorbeeld bladen die het belangrijker vinden of een of ander prinsje homo is, dan dat er een wet op stape..."