Man zoekt 13-jarig vriendinnetje...: Revision history

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

    4 September 2014

    • curprev 11:1511:15, 4 September 2014Admin talk contribs 1,657 bytes +1,657 Created page with "Als een redacteur van Bureau Van den Heuvel zich voordoet als een 13-jarig meisje dat op internet nieuwe vrienden wil maken, krijgt ze binnen een half uur tijd meer dan 20 rea..."