COC-petitie zedelijkheidswetgeving

From Brongersma
Jump to navigation Jump to search

Door: COC

Ondertekenaars petitie als pdf-file: COC-petitie zedelijkheidswetgeving

persbericht

Amsterdam, 15 januari 1987

Compromisvoorstel strafbaarstelling seks beneden 16 jaar

Het COC heeft op donderdag 15 januari aan de minister van Justitie een voorstel aangeboden over de mogelijkheid tot strafuitsluiting bij seksuele contacten van en met jongeren beneden 16 jaar. Het COC hoopt hiermee de weg te openen naar een aanvaardbare wijziging van het bestaande verbod. Ruim een jaar geleden veroorzaakte een regeringsvoorstel over deze kwestie veel commotie. Verwacht wordt dat de regering zeer binnen kort een gewijzigd wetsontwerp bij de Tweede Kamer zal indienen.

Het COC heeft dit niet willen afwachten en heeft zelf een voorstel ontworpen. Het is een compromisvoorstel, bedoeld om de ontstane tegenstellingen te overbruggen. Het voorstel komt op het volgende neer. Het verbod op seksuele contacten met jeugdigen blijft in het wetboek van strafrecht staan. Hieraan dient echter te worden toegevoegd dat het verbod in nader omschreven gevallen niet van toepassing is. Daarbij denken wij in het bijzonder aan gevallen waarin de jongere in kwestie het contact zelf zocht, of een actieve rol speelde in het onderhouden ervan of indien er geen sprake is van een groot machtsverschil.

Voor het voorstel is steun gezocht en gekregen van een groot aantal deskundigen en organisaties met zeer uiteenlopende opvattingen over seks met jeugdigen. Steun is gekregen zowel van vertegenwoordigers van de stroming voor decriminalisering (Brongersma) als van mensen die dit het effectiefst hebben weten tegen te houden (Melai). Dit onderstreept de brede steun voor het voorstel.

Nadere informatie: COC 020- [oud telefoonnummer] Willemien Ruygrok

Ondertekenaars petitie Leeftijdsgrens zedelijkheidswetgeving; januari 1987

Rechtswetenschap en criminologie

Mr. A.L. Melai, Voorschoten, emeritus hoogleraar straf- en strafprocesrecht RU Leiden
Prof. dr. C. Fijnaut, hoogleraar strafrecht en criminologie Erasmusuniversiteit
H. Singer-Dekker, Haren, emerita hoogleraar straf-/strafprocesrecht RU Groningen
Miek de Langen, hoogleraar jeugdrecht Universiteit van Amsterdam
R.W. Jongman, Groningen, hoogleraar criminologie RU Groningen
Prof. mr. C. Kelk, Amsterdam, hoogleraar straf(proces)recht en pen. recht RU Utrecht
Mr. G.E. Langmeijer, oud-Procureur-Generaal Hoge Raad
H. Drion, Leiden
Dr. M.F. Andriessen, Groningen, kriminoloog RU Groningen
Dr. E. Brongersma, Overveen, oud-lid Eerste Kamer der Staten-Genaraal
Dr. M. Moerings, univ. hoofddocent W.Pompe-instituut RU Utrecht
Mr. G. Spong*, Den Haag, advocaat en procureur
Mr. E. Th. Hummels, Utrecht, advocaat en procureur
Mr. C. Waaldijk, Maastricht, universitair docent
Mr. W.J. van Bennekom, Amsterdam, advocaat en procureur
T.R. Drost, Groningen, wet. medewerker vakgroep criminologie RU Groningen
M.J. Winkels, wet. medewerker criminologisch instituut RU Groningen
J. Strikwerda, Groningen, wetenschappelijk onderzoeker
Ada Sluiter, Groningen, ass. onderzoeker kriminologisch instituut RU Groningen
Mr. J.C. van Straaten, Amsterdam, universitair docent
Coornhertliga [Bestuurssamenstelling 15-01-1987: Job Knap, Gerard Mols, Rino Verpalen, Olav Muurmans, Willem de Haan, Hugo Durieux & Constance Vrijdaghs.]

Sociale wetenschappen en geestelijke volksgezondheid

Prof. dr. B.C.J. Lievegoed, Zeist
F.H.L. Bayaert, Utrecht, hoogleraar for. psychiatrie RU Utrecht, geneesheer-directeur P. Baancentrum
E.L. Bayaert-Köhler, Utrecht, psychotherapeut
Prof dr. J. Frenken, Utrecht, hoogleraar seksuologie
Prof. dr. M. Zeegers, emeritus hoogleraar for. psychiatrie RU Leiden
Prof. dr. G.A. Ladee, Rotterdam, emeritus hoogleraar psychiatrie
Prof. dr. C.J.B.J. Trimbos, Inst. Preventieve en Sociale Psychiatrie Erasmusuniv.
Prof. dr. R.H. van den Hoofdakker, vakgroep biologische psychiatrie RU Groningen
Prof. dr. M.A.J. Romme, Margraten, hoogleraar sociale psychiatrie RU Limburg
Prof. dr. M. Kuilman, Amsterdam, psychiater
J.D. Imelman, hoogleraar algemene pedagogiek RU Groningen
Prof. dr. J.D. Ingleby, vakgroep ontwikkeling en socialisatie RU Utrecht
Prof. dr. B.P.R. Gersons, hoogleraar ambulante en sociale psychiatrie RU Utrecht
Prof. dr. H. Musaph, Amsterdam, emeritus hoogleraar medische seksuologie
J. Soetenhorst-de Savornin Lohman, Oegstgeest, hoogleraar andragologie U.v.A'dam
Prof. dr. H.J.M. Hermans, Berg en Dal, hoogleraar psychologie
Prof. dr. E.C. Klip, hoogleraar medische psychologie RU Groningen
Prof. dr. H.P.M. Creemers, hoogleraar onderwijskunde RU Groningen
Prof. dr. J.G. van Dijk, Leiden, hoogleraar seksuologie
Bestuursleden Katholiek Studiecentrum voor de Geestelijke Volksgezondheid
- Prof. dr. W.J. Berger, voorzitter, emeritus hoogleraar godsdienstpsychologie KUN
- Drs. F.C.S. Derks, Nijmegen, godsdienstpsycholoog
- Drs. N.J.M. Vendrik, Utrecht, priester, oud-directeur C.A.P.E.R.
- Prof. dr. A.M.P. Knoers, hoogleraar onderwijskunde KU Nijmegen
- Mevr. dr. J.T.T.M. Feldbrugge, sociologe
- Dr. J.M. van der Lans, godsdienstpsycholoog
- Drs. C.H. Kuitenbrouwer, jurist, directeur Stichting Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg Noord-Kennemerland
- Drs. M.L. Frohn-de Winter, Amsterdam, psychologe/psychotherapeute
- Dr. H.J.M. Vossen, Cuyk, pastoraal-theoloog
Dr. Michiel W. Hengeveld, Leiden, psychiater, sexuoloog
Dr. P. Cohen-Kettenis, univ. docent klinische psychologie RU Utrecht
Drs. Peter van der Mede, Nijmegen, ontwikkelingspsycholoog
Dr. Carol van Nijnatten, Utrecht, univ. hoofddocent ontwikkelingspsychologie
Dr. A.P. Buunk, univ. hoofddocent gezondheidszorg KU Nijmegen
Dr. P. Voestermans, univ. hoofddocent vakgroep cultuurpsychologie KU Nijmegen
Dr. B.S. Witte, directeur N.I.S.S.O., Zeist
F. Bruinsma, Utrecht, kinderpsychiater, seksuoloog
Drs. Th. G. M. Sandfort, Utrecht, sociaal-psycholoog, vakgroep klin. psychologie RUU
G.T. Roelofs, Maastricht, psychiater, seksuoloog
Paul Vennix, wet. medewerker N.I.S.S.O.
Drs. M.A.A. van der Veer, Amsterdam, psycholoog/psychotherapeut
Dr. F. Bernard, Rotterdam, psycholoog
Dr. C.J. Huizinga, Hengelo, stafdocent Katholieke Sociale Academie Enschede
Dr. W.J. Sengers, Rotterdam, zenuwarts en soc. geneeskundige, un. hfddoc. Erasmusun.
Dr. F. van Ree, Bennebroek, psychiater/psychotherapeut
Lex van Naerssen, univ. hoofddoc. klin. psychol. aspecten v.d. sexuologie RU Utrecht
Drs. F.E.J. Gieles, Zutphen, orthopedagoog
Dr. mr. C.J. Straver, wet. hoofdmedewerker en plv. directeur N.I.S.S.O., Zeist
J. Pieters, docent algemene pedagogiek RU Groningen
M. Möller, Zeist, pedagoge, auteur
Jan de Jong, Utrecht, medewerker Welzijnsstichting West-Utrecht
G.B. van Drie, Utrecht, maatschappelijk werkster
Elzo Pieterse, Maastricht, student sociale academie
Suzanne Simons, Masch-Eijsden, studente sociale academie
P. Talman, Drachten, zwakzinnigenverzorger
Willem de Regt, Den Haag, socioloog, preventiemedewerker RIAGG
J.A.N. van Gool, Vianen, reclasserings maatschappelijk werker
Marc van Bijsterveldt, Amsterdam, student opvoedkunde
Margriet Dijkmans van Gunst, Amsterdam, wijkverpleegkundige
S. Miedema, Groningen, socioloog RU Groningen
Lineke Marseille, Amsterdam, stafmedewerker Stichting Pandora
Rutgers stichting
Werkgroep Seksualiteit, Intimiteit, Relaties, Maastricht (samenwerkingsproject bureau vertrouwensartsen inzake kindermishandeling, RIAGG, COC en NVSH)
Jhr. mr. J.A. Schorerstichting
PSVG, Prot. Stichting voor Voorlichting en Vorming omtrent Relaties en Seksualiteit
Nederlandse Organisatie van Welzijnswerkers, sektie maatschappelijk werk
Landelijk Buro van de FIOM

Onderwijs, jeugdwelzijn en -emancipatie

Algemene Bond van Onderwijzend Personeel
Nederlandse Federatie Jeugd- en Jongerenwerk
Stichting Kindertehuizen van Humanitas
Stichting Landelijke Organisatie Vormingswerk voor Jongeren
Stichting Rotterdam Steunpunt voor Jongeren en Jongerenwerk
Redactie Jeugd en Samenleving
Medewerkers Stichting Jeugd en Gezin
- J. Hupperetz, Utrecht
- K. van Veerdegem, Amsterdam, maatschappelijk werkster
- R. Goudkuil, Zaandam, maatschappelijk werker - M. van Veeken, Aalsmeer, maatschappelijk werker
- Hanny van Slooten, Amersfoort, praktijkwerkster
Simon Vuyk, Rekken, directeur orthopedagogisch centrum De Marke
Frits Wafelbakker, Den Haag, jeugdarts
R. Louis, lid Kroonraad voor de Kinderbescherming arr. Rotterdam
G.J.A. Kocken, wnd. hoofd gezinsvervangend tehuis welzijnszorg
C.J. Mul, Rotterdam, hoofd openbare basisschool
Jan ten Hoeve, Papendrecht, onderwijzer
R.I. Klisser, Maastricht, Jeugdhulpverlener/maatschappelijk werker
Els Nieskens, Roermond, hulpverleenster kinderbescherming
B. van Bets, Amsterdam, leraar
B.B. [edit naam en plaats], leraar
P.W.F. Slats, Sassenheim, leraar basisonderwijs
Aad Ramkema, Amsterdam, leraar
P.F. Valois*, Utrecht, buurthuiswerker, voorlichter
A. de Vries, Middelie, onderwijzer
M.M.C. Maassen, Amsterdam, leraar M.O.
Drs. G.T.A. Goslinga, docent M.O.
T. Gerritsen, Amsterdam, docent VO
P.L. [edit naam en plaats], groepswerker in kindertehuis

Godsdienst, levensbeschouwing, wijsbegeerte

Landelijk Hervormde Jeugdraad
Doopsgezinde Jeugdcentrale
Humanistisch Verbond [Bestuurssamenstelling 15-01-1987: Rob Tielman (voorzitter), Bernardus Tarcisius van Hoeij & Lex Hagenaars.]
Prof. dr. G.J. Hoenderdaal, Gorssel, emeritus hoogleraar theologie
Prof. dr. L.W. Nauta, hoogleraar sociale filosofie RU Groningen
Prof. dr. B. Delfgauw, Haren, emeritus hoogleraar wijsbegeerte RU Groningen
J. van Kilsdonk SJ, Amsterdam, emeritus studentenpastoor VU en UvA
Johan Blauw, Amsterdam, remonstrants predikant
Dr. Theo A.F. Kuipers, univ. hoofddocent filosofie RU Groningen
J.G. Paardekoper, Amsterdam, remonstrants predikant
Ds. L.H.C. Friederich, Oegstgeest, voorl. waarnemer radiopastoraat IKON en pastor psychiatrisch ziekenhuis Endegeest
T. van Dijk, Nuenen, remonstrants predikant b.d., leraar maatschappijleer en omgangskunde
Ds. E.W.H. Laman Trip - Kleinstarink, Warnsfeld, remonstrants predikante
M.Ch. Kassens, Zutphen, predikant

Politiek, emancipatie

Hedy d'Ancona, Amsterdam, lid Europese Parlement
Organisatie Vrouwen in de V.V.D. [Bestuurssamenstelling 15-01-1987: Aleida Maria Theresia Wind (voorzitter).]
Rooie Vrouwen in de Partij van de Arbeid
Politiek Emancipatie- en Aktiveringscentrum D66
J. O. V. D. [Bestuurssamenstelling 15-01-1987: Eric Balemans (voorzitter), Johan Buitenga (algemeen secretaris) & Jan Willem Friso van der Laag (penningmeester). Onze latere Minister President Mark Rutte werd in 1983 op zijn zestiende lid van de JOVD. In 1988 werd hij bestuurslid (landelijk voorzitter).]
Jonge Socialisten
Algemeen Nederlands Jeugdverbond
Jonge Democraten* [Bestuurssamenstelling 15-01-1987: Steven Pieters (voorzitter), Edwin Lantinga (secreataris) & Steven van Schilfgaarde (penningmeester).]
P. S. J. G.*
P.P.R. Flikkers en Potten*
P.P.R. Partijbestuur [Voorzitter: J. van der Plaat; (Fractievoorzitter TK was toen: Ria Beckers).]
ABOP Homogroep
Abva/Kabo Homogroep i.o.
Landelijk Homo Jongeren Overleg
ONdeugd, homo-jongeren Delft
Stichting de Kringen, landelijk verband van kringen voor homoseksuele mannen en vrouwen [Bestuurssamenstelling 15-01-1987: Herman Hardeman (voorzitter) & Franciscus van Camp (secretaris).]
Orpheus, vereniging voor huwelijk en homo-/biseksualiteit
Nederlandse Vereniging tot Integratie van Homoseksualiteit COC [Bestuurssamenstelling 15-01-1987: Aaf Tiems, Maria Jacoba den Oudsten, Koos Spanjer, Mark Simonse & Paul Westerduin.]
N.V.I.H. COC, afd. Zuid-Limburg
P.v.d.A. Homogroep
Stichting Landelijk Overleg Werkgroepen Ouders van Homoseksuele Kinderen S.L.O.W.
Nederlandse Vereniging voor Seksuele Hervorming [Bestuurssamenstelling 15-01-1987: Andries de Groot (voorzitter), Hendrik de Boer (secretaris) & Ruud Spaargaren (penningmeester).]

Auteurs

Miep Diekmann
Gertie Evenhuis, Amsterdam, schrijfster, docente Nederlands Haagse Leergangen
Veronica Hazelhoff
Yvonne Keuls, Den Haag
Mr. Manuel Kneepkens, Rotterdam, dichter, docent strafrecht Erasmusuniversiteit
Annie M.G. Schmidt, Amsterdam
Dr. Jan C. Terlouw, Paris, auteur
Dolf Verroen, Sint Nicolaasga, schrijver van kinderboeken

Overigen

Dr. L. Gooren, internist polikliniek adrologie en sexuele endrocrinologie Academisch Ziekenhuis VU Amsterdam
Dr. A.K. Slob, medisch fysioloog, univ. hoofddocent Erasmusuniversiteit
Arie de Klerk, Bilthoven, vader van 3 zoons
J.M. van der Voort, Bilthoven, moeder van 3 zoons
R.A. Bezzi, Amstelveen, reclame-ontwerper
Jaap Berghout, voorzitter COC-afdeling Dordrecht
N.B. van Drie-de Boer
M. Luider, Utrecht
R.F. Pino, Amsterdam, administratief medewerker
Y. Winkelman, Geleen
M. van Hintum, Maastricht
G. van der Aa, Maastricht
M. Verbinnen, A., Antwerpen
L.P.M. Moes, Maastricht
W. Kleverwal, Maastricht
L. van Elderen
P.C. Horsten, Tilburg
V. Kalken, Scheveningen, magazijnchef
Drs. M. Fiolet, Amsterdam, Neerlandicus, directeur filmprod.mij.
R.R. [edit naam en woonplaats]
F. Berkelmans
Maurice Beljaars, Eindhoven, 2e jaarsleerling MDGO-AW
Nico Cats, Amsterdam, rijksambtenaar
H.M. Reijke, Den Haag
R.P.R. Gaal, Alkmaar
Drs. A. Sonneveld, Zoetermeer, docent VU
Drs. Inge de Wilde, Groningen, beleidsmedewerker RU Groningen
Bob van Schijndel, Amsterdam, gemeenteraadslid links accoord
S.B.T. Smith, Purmerend, studiesekretaris VU
N.M. Don, Amsterdam
G.C.G. de Zwager, Utrecht
E. Schuil, Groningen, secretaris-beheerder RUG onderzoeksinstituut
E.H.G. Himmelreich, Amsterdam, doct. student economische wetenschappen
Peter Timmerman, Groningen, scriptant, student
J.K. [edit naam], erkend gewetensbezwaarde militaire dienst, politicoloog
Hans Baaijens, Leiden
Hugo Koole
Jan Lurkes, Ridderkerk
Pleun van den Dool, Wassenaar
Edward van Toledo, Vlaardingen
Rob van Herwaarden, Den Haag
A. Olgers, Amsterdam, universitair docent
Linda Horn, Amsterdam

{Een aantal van hen heeft uitdrukkelijk aangegeven een andere oplossing, met name een verdergaande decriminalisering te hebben geprefereerd. Deze zijn op de lijst aangegeven met een asterisk.}

[Voor de toegevoegde bestuurssamenstellingen ten tijden van de presentatie van deze petitie zijn de gegevens van de Kamer van Koophandel geraadpleegd.]

bron: 'COC-petitie zedelijkheidswetgeving' door COC; 15 januari 1987